Header Ads Widget

test banner

İslam: Adalet mi, Kapris mi?


Adalet, kabul edilmiş kuralların uygulanmasıdır. Kapris, kabul edilen kuralların ihlalidir. Kabulun şartı, kuralların tartışılmasına ve oluşturulmasına katılımdır. Tartışma, katılım ve kabul olmadan adalet imkansızdır. Tartışmasız, katılımsız ve kabul görmeden kuralları dayatmak ve dikte etmek adalet değil kapristir.

Kurallar ilke değildir. İlkeler Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi gibi genel ve küresel fikirlerdir. Kurallar, ilkelerin belirli kişilere, gruplara, yerlere, zamanlara, kültürlere, koşullara özel ve yerel uygulamalarıdır. İlkeler evrensel, ebedi ve değiştirilemez, ancak kurallar bireysel, kişisel, geçici ve değiştirilebilirdir. Örneğin Kuran, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi gibi ebedi ve değişmez ilkeler içerir, ancak Müslüman fıkıh, şartlara ve kültürlere bağlı olarak geçici ve değişebilen bir dizi kurallar ve yasalardır.

Bu, Fransız Müslüman'ın Pakistan kültürünü ve geleneklerini benimsemesi gerekmediği, ancak Fransız Müslüman'ın Kuran'daki Adalet, Özgürlük, Merhamet, Bilgi ilkelerini kendi kültürlerine, tarihlerine, coğrafyalarına, koşullarına uyarlaması ve kendine has Fransız Müslüman hukukunu üretmesi, icat etmesi, inşa etmesi, tasarlaması gerektiği anlamına gelir.

Yani, kendi Fransız Müslüman hukuku, kendi Fransız Müslüman davranış kuralları ve kendi Fransız Müslüman kültürünü icat ve inşa etmesi lazım. Yerel olarak üretilen kuralların küresel olarak çeşitlenen bireylere ve toplumlara uygulanması doğru degildir. Yerel olarak üretilen Arap, Pakistan, Türk, İran, Mısır vb. kural ve kültürlerin küresel olarak çeşitlendirilmiş Müslüman bireylere ve Müslüman gruplara uygulanması ve dayatılması geçerli degildir, mantıklı degildir, rasyonel degildir, içe dönük degildir, ileriye dönük degildir.

Fransız Müslüman ile Pakistanlı Müslümanın ortak noktası, Adalet, Hürriyet, Merhamet ve Bilim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları ve bunları gönülden kabul etmeleridir ve bu kadardır. Bu kadar. Diğer tüm konularda farklı olabilirler ve farklı olmalıdırlar çünkü zihniyetler, kültürler, tarihler, coğrafyalar, diller, mutfaklar, gelenekler ve diğer her şey farklıdır. Detaylarda farklı olmak ve ilkelerde birlik olmak normal ve doğaldır. Herkesi kendinizin fotokopisi yapmaya çalışmak anormaldir. Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkelerini kullanarak yeni kurallar oluşturmak yerine, bin yıl önce oluşturulan kuralları körü körüne dayatmaya çalışmak, entelektüel acizlik, akademik zayıflık ve bilişsel bozukluktur. Bu nedenle çoğu din âlimi ve siyasi liderler iktidarsız, zayıf ve sakattır; çoğu zihinsel olarak engellidirler.

Kuralların ve yasaların ana hedefi ve odak noktası nedir: suçun önlenmesi mi veya suçun cezalandırılması mi? Önleme mi ceza mı? Hastalığı önlemek veya tedavi etmek daha kolay ve ucuz mu? Önleme kolay, ucuz ve acısızdır; ameliyat gibi tedaviler zor, maliyetli ve acı vericidir. Buna benzer şekilde, kuralların ve kanunların temel amacı ve birincil odak noktası, suçun cezalandırılması değil, suçun önlenmesi olmalıdır. Önleme birincildir ve önce gelmelidir. Ceza ikincildir ve en son gelmelidir.

Önleme ve ceza arasındaki ilişki Kuran'da açıkça görülmektedir. Örneğin, 5:38, 5:39 ve 5:40 ayetleri hırsızın elinin kesilmesinden bahseder ve bu düzen herhangi bir toplumun temelini (yani, mülkiyet hakkını) korur. Mülkiyet hakkının korunması Adalet ilkesinin tezahürüdür.

Ancak Adalet her zaman Merhamet ile dengelenmelidir. "Zekât" (sadaka) kelimesi Kuran'da yaklaşık otuz defa geçmektedir. Yüzde olarak sayıldığında, ampütasyon 1/31=3% ve sadaka 30/31=97%'dir.

Bu, önleme adalet sisteminin 97%'si, ceza ise adalet sisteminin 3%'ü demektir. Bir pay cezadan önce otuz pay önleme olmalıdır. Sadaka, toplumun evrensel ve genel alışkanlık, özellik, ve niteliği olmadıkça ampütasyon yapılamaz ve yapılmamalıdır. Müslümanlar el kesmeye odaklanmak yerine, hem maddi zenginlik hem de manevi-fikri zenginlik olarak sadaka vermeye ve serveti paylaşmaya odaklanmalıdır.

Bir hırsızın bakış açısından düşünelim. Hırsızın iki seçeneği vardır: birincisi tehlikeli ve zordur, ikincisi ise güvenli ve kolaydır. İlk tercihi çalmak ve hayatını, uzuvlarını, itibarını ve özgürlüğünü riske atmak. İkinci seçenek, sadaka fonlarından onun haklı, meşru ve yasal servet payını istemektir. Kırktan bir, yani 1/40=2.5% onun hakli, meşru ve kanuni payıdır ve insanlar 2.5% zekat vermedikleri zaman onun payını çalmış olurlar ve onun insan, vatandaş ve mümin haklarını çiğnemiş olurlar.

Mal ve mülkünüzün sadece 39/40=97.5%'i size ait olup, 2.5%'i sizin payınız değil, 2.5%'i toplumun payıdır; fakir ve muhtaç insanların meşru ve yasal hakkıdır. Sadaka bir seçenek değildir; sadaka görev ve haktır. Sadaka vermemek hırsızların sayısını artırır, suç oranlarını tavan yapar, toplumu kırar, kırılganlaştırır, kalpleri katılaştırır, ruhları taşlaştırır.

Sadakanın 2.5% payı topluma yapılan bir yatırımdır. Bir şey yatırım almadığında büyüyüp gelişmez; kurur ve ölür. Bir toplumun ölümü ve çürümesi 2.5% sadakaya bağlıdır. Sadaka, sosyal sermayeye ve kişilerarası bağlara yapılan bir yatırımdır. Sadaka, toplum dokusundaki yırtıkları ve kırılmaları önleyen ve onaran bağlar, ipler ve köprülerdir.

Sadaka vergi değildir. Vergiler cebri ve tehditle alınır, zekat ise gönülle verilir. Vergiler zulmün ve köleliğin, sadaka ise özgürlüğün ve tercihin simgesidir. Vergiler zorunludur, ancak sadaka gönüllüdür. Vergiler devlet hazinesinde toplanır ve yoğunlaştırılır, ancak sadaka bir kişiler arası bağlantı şeklidir; sadakada aracı yoktur. Vergiler küreseldir, ancak sadaka yereldir. Vergi devlet içindir ama sadaka toplum içindir. Vergiler geçmiş için yapılan ödemelerdir, ancak sadakalar geleceğe yapılan yatırımlardır. Vergi mükellefi ezilir ve kabız olur, ancak sadaka veren özgürleşir ve serbest olur, çünkü özgürlük ve seçim sadaka vermenin ön koşullarıdır.

 Sadaka, suçun önlenmesidir. Sadaka, maddi zenginliğin adil paylaşımı ve dağıtımıdır.

Çabaların ve enerjinin 97%'si, ampütasyona değil, sadakalara yönlendirilmeli ve konsantre edilmelidir. Amputasyon değil, sadaka. Ceza değil, önlem.

Hırsızlık, ampütasyon ve sadaka arasındaki ilişkiye benzer şekilde, diğer tüm suçlar da suç-ceza-önleme üçlü merceğinden analiz edilmelidir. Hırsızlık suçunda cezanın 3%'ü, önlemenin 97%'si gibi, öldürme, zina, terör vb. suçlara da “önce önlem, sonra ceza” zihniyeti ile bakılmalıdır.

Önleme, cezadan daha iyidir, çünkü önleme suçtan önce olur, ancak ceza suçtan sonra olur. Önleme, bir kişiyi suç işlemekten kurtarır, ancak ceza, diğer insanları suç işlemekten korkutmak için yapılır. Önleme kurtarır, ceza ise korkutur. İnsanları kurtarın, insanları korkutmayın. Koruyun ve kurtarın, korkutmayın.

Kuran cezalarla dolu bir ceza kitabı değildir. Kur'an'ı azap kitabı olarak gören ve gösterenler kör, sağır, dilsiz ve akılsızdırlar çünkü Kur'an önleme kitabıdır. Kur'an, esas olarak kötülüğün önlenmesi ve iyiliğin teşvik edilmesi ile ilgilidir. Örneğin, 2.5% sadaka vererek hırsızlığın olumlu bir şekilde önlenmesi sağlanır ve toplumsal eylemlerin 97%'sini sadaka oluşturur. Hırsızlığın olumsuz önlenmesi, bir ampütasyon tehdidi ile yapılır ve toplumsal eylemlerin 3%'ünü oluşturur ve yalnızca olumlu önleme seçenekleri tükendiğinde ve hiçbir etki göstermediğinde ve sonrasında yapılır.

Örneğin, öldürmenin olumlu bir şekilde önlenmesi, affetmeyi öğrenerek ve öğreterek yapılır ve öldürmenin olumsuz şekilde önlenmesi, karşılıklı öldürme tehdidi ile yapılır (5:45). Şimdi karşılıklı öldürme ve bağışlama ile ilgili ayetleri sayın. Karşılıklı öldürme ile ilgili ayetler 5%'ten az, bağışlama ile ilgili ayetler ise 95%'ten fazla olabilir. Bu, önlemenin birincil ve ana eylem tarzı olduğunu ve cezanın ikincil ve küçük bir eylem tarzı olduğunu kanıtlar.

Af ve affetmek bir beceri ve zihniyettir ve herhangi bir beceri ve zihniyet gibi, büyütülebilir, geliştirilebilir, genişletilebilir, güçlendirilebilir, yoğunlaştırılabilir, eğitilebilir ve uygulanabilir. Yüce Kuran, bağışlama becerisini ve bağışlayıcı zihniyeti öğretir (4:16, 5:45, 12:92). Affetmeyi öğretmeyenler, affetmeyi öğrenmeyenler, affetmemeyi öğretenler ve affetmemeyi öğrenenler, başka kisileri öldürecekler; bu sadece bir zaman meselesi. Affetmek ve öldürmek arasında açık ve zıt bir ilişki vardır. Affetme kültürü hayat kurtarır. Affetmek özgürlüktür. Affetmek gelecek demektir. Bağışlama, öldürmenin ve diğer birçok hastalığın önlenmesidir ve her sosyal ve toplumsal derde devadır.

Örneğin, zinadan müspet korunma, eşinize “iyilik yapmak”tır ve bu “iyilik” (amilü salihat, 2:82) defalarca tekrarlanır. Zinanın olumsuz şekilde önlenmesi, 4:15, 4:16, 24:2 ve 24:3'te açıklanan ceza tehdididir. Bununla birlikte, olumlu önlemenin olumsuz önlemeye göre önceliği vardır ve önlemenin cezaya göre önceliği vardır.

Zina suçunun olumlu önlenmesi, aile ve aile içindeki biçim, işlev, amaçlar, araçlar, önem, ilkeler, süreçler, felsefe, uygulama, haklar ve sorumluluklar hakkında eğitimdir. Zina bir suçtur, çünkü kendilerini en az savunabilecek kişilerin – çocukların (bebekler, küçük çocuklar, ergenler) haklarını ihlal eder. Zina, tek ebeveynli ailelerde yetişen ya da hiç aile olmadan yetiştirilen ve yetimhanelere terk edilen tüm çocuklara karşı işlenen suçtur.

Her çocuğun işlevsel ve mutlu bir ailede yetişmeye hakkı vardır. Her çocuğun, iki sorumlu, ilgili ve bilinçli yetişkin tarafından ebeveynlik, babalık, annelik, büyütülme ve beslenme hakkı vardır. Her çocuğun, hem erkek hem de kadın, gözlerinin önünde olumlu rol modellere sahip olma hakkı vardır. Her çocuğun mutlu olmaya hakkı vardır ve zina çocukların mutluluğunu çalan suçtur. Zina, çocukları boşanma, ayrılık, kavgalar, çığlıklar, gözyaşı, ihanet, yalnızlık ve terk edilmenin acı çarklarına sokar. Kuran'ın zina cezasını haksız ve aşırı görenler, bu çocukların acısını hissetmezler ve hissedemezler; bu çocukların acılarına karşı körler; bu çocukların çığlıklarına sağırdırlar.

Bir bebek, yürümeye başlayan çocuk veya ergen, acısından bahsetmiyorsa, bu acıyı hissetmediği anlamına gelmez. Bir bebek, yürümeye başlayan çocuk veya ergen haklarını savunamıyorsa, bu haklara sahip olmadığı anlamına gelmez. Adil Allah onların haklarını dile getirmiş ve haklarının korunması için ilke ve kurallar koymuştur. Çocukların, yetişkinlerin sorumsuzluğunun ve hatalarının bedelini ödeme yükümlülüğü ve görevi yoktur. “Sen benim çılgın gençliğimin bir hatasısın” sözlerinin yol açtığı acıyı ve yıkımı hayal edebiliyor musunuz? Ben hayal edemiyorum.

Çocuklar hata değildir. Çocukların hakları vardır ve Allah onların haklarını Kur'an-ı Kerim'de dile getirmiş ve korumuştur, çünkü çocuklar henüz haklarını savunacak yeteneklere sahip değildir. Zina, çocuk haklarına karşı bir suçtur. Ailedeki partnere ve onunla birlikte “iyilik yapmak” (amilu salihat) bu suçun olumlu şekilde önlenmesidir. Olumlu önleme tükendiğinde ve sonuç vermediğinde, çocukların haklarını korumak için ceza tehdidi veya cezanın yürürlüğe girmesi gerekir.

Önleme önemlidir ve ceza son çaredir. Örneğin terörün olumlu şekilde önlenmesi inanmaktır (amanu, 6:99) çünkü teröristler Kuran'ın tanımladığı ve tarif ettiği Tanrı'ya inanmazlar; büyük ihtimalle teröristler, sözde dindar yarı bilginler tarafından tanımlanan ve tarif edilen tanrıya inanırlar. Teröristler Kuran'ın Allah'ına inanmazlar çünkü terörizm Adalete, Hürriyet'e, Merhamet'e ve Bilime karşıdır ve bu dört prensip Kuran'ın temeli ve özüdür.

Terörizmin olumsuz önlenmesi 5:33'te anlatılmaktadır. Teröristler, terörizm alçak ve iğrenç olduğu için 5:33'te açıklanan tehditleri ve ceza türlerini hak ederler. Terörde kutsal ve dürüst bir şey yoktur. Terörizm ve teröristler kutsal olmayan, dürüst olmayan, aşağılık ve iğrenç fikirler ve yaratıklardır.

Kur'an ayetleri takımyıldızlardaki yıldızlar gibi birbirine bağlıdır. Bu nedenle gruplar halinde incelenmeleri gerekir. Örneğin, 5:38 ayeti hırsızın elinin kesilmesinden bahseder, ancak sonraki 5:39 ayeti bağışlama, tövbe ve iyileştirmeden bahseder ve 5:40 ayeti bize cezanın Tanrı'nın tekelinde olduğunu söyler. Bu, seçenekler var olduğu anlamına gelir.

“İnsanlar neden hırsızlık yapar?” sorusunu soralım. Cevaplardan biri “Hırsızlık yapmadan kazanmayı bilmiyorlar”, diğeri ise “Hırsızlık yapmadan kazanmayı biliyorlar ama çalmak onlara zevk ve heyecan veriyor” şeklindedir. İlk cevaba ampütasyon uygulanamaz. Ampütasyon yerine 5:39 ayetindeki “taba” ve “aslaha” kelimeleri kullanılmalıdır. “Taba” ve “aslaha” kelimeleri öğrenmek, eğitmek ve geliştirmek anlamına gelir. Bu, insanlara çalmadan nasıl kazanacaklarının öğretilmesi gerektiği anlamına gelir.

Zevk ve heyecan için çalanlar; zimmete para geçirip toplumun güvenine ihanet edenler; finansal dolandırıcılık planlarını tasarlayan ve uygulayanlar, “beyaz yakalı” suçları işleyerek hırsızlık yapanlar, 5:38 ayetinde bahsedilen ampütasyona hak kazanırlar mı? Bu tür “beyaz yakalı suçlar” milyonların haklarını ihlal ettiği için bu, tartışmaya açık bir sorudur. Zengin, ünlü ve nüfuzlu kimseler kanunların üstünde ve kanundan muaf değildir ve onların “beyaz yakalı suçları” engellenmeli ve cezalandırılmalıdır.

Mevcut ceza kanunu ve cezaevi sistemleri suçu önlemez, ancak suçu teşvik eder ve çoğaltır. Hapishane sistemi ve hapishaneler, suç okulları ve üniversiteleri olarak hareket eder ve bunlardan mezun olanlar “suç doktorası” olurlar. Ceza sistemi daha önce işlenmiş suçların kalıcı bir kaydını bırakır ve bu neredeyse tüm istihdam ve entegrasyon kapılarını kapatır; böylece, bir kişiyi suçları tekrarlamaya iter. Bu nedenle Kuran'ın tövbe ilkesine göre, cezasını çeken mahpusa tanık koruma programına benzer yeni bir kimlik verilmeli ya da sicili temizlenerek geçmişteki suçlardan silinmelidir.

Ayrıca, cezalar ceza olarak görülmemeli ve gösterilmemelidir, ancak cezai eylemler eğitim, öğrenme ve rehabilitasyon olarak görülmeli ve gösterilmelidir. Bu, kaliteli okuma, kaliteli yazma ve kaliteli düşünmenin cezaevi sistemlerinin araçları ve süreçleri olması gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde, cezaevi sistemleri suça katkıda bulunurlar çünkü suç ağlarına ve yapılarına yeni bir insan akışına izin verirler.

Tanık Koruma Programına benzer şekilde, Mahkûm Koruma Programı da olmalıdır, çünkü mahkumlar cezaevinden çıktıktan sonra topluma entegre olacak beceri, bilgi ve ağlara sahip değillerdir. Bu yüzden tekrar tekrar suç şebekelerine düşüyorlar. Mahkumlar her şeye yeniden başlama seçeneğine ve yeni bir sayfaya sahip olmalıdır – yeni kimlik, yeni isim, yeni geçmiş, yeni belgeler, yeni yer, yeni arkadaşlar, vs. Mahkumların geçmişlerini sormayan, insanı geçmişiyle tanımlamayan ve zayıflatmayan, geleceğe umutla bakan insan ağları olmalı.

Hapishaneler, üretken alışkanlıklar – bilişsel, duygusal ve davranışsal alışkanlıklar – öğreten rehabilitasyon merkezleri haline gelmelidir. Peygamber, İkrime'yi geçmişiyle, son yirmi yıllık düşmanlığıyla yargılamamış ve tanımlamamış, İkrime'nin geleceğine umut bağlamış ve güven aşılamıştır. İkrima'nın yeni bir hayata başlama hakkı ve fırsatı olduğu gibi, mahkûmların da yeni bir hayata başlama hakkı ve fırsatı olmalıdır.

Binaların mimarisinde adaletsizlik ve kapris taşlaşmıştır; odaların mobilyalarında katılaşmıştır. Örneğin okulları düşünelim çünkü okullar, çocukların zihniyetini şekillendiriyorlar. Bir odanın elli metrekare olduğunu varsayalım. Yirmi beş öğrenci ve bir okul müdürü aynı iki odada kalıyor. Her öğrenci iki metrekare (50/25=2) ve her müdür elli metrekare (50/1=50) kullanır. Öğrenciler ucuz plastik veya ahşap taburelere, müdür ise rahat ve pahalı bir deri koltuğa oturur. Böylece kamu kurumlarının ve özel mekanların mimarisi ve mobilyaları adaletsizliği, ve eşitsizliği öğretir; bu, baskı ve manipülasyonun mimarisi ve mobilyasıdır. Daha sonra bunu açık mimari ve camilerdeki adil alan dağılımı ile karşılaştırın.

Mimari ve mobilya adalet ilkesine göre değiştirilmelidir. Mimari ve mobilya, mevcut ortamda adaletsizliği öğretiyor. Bunu anlamak icin binalara, odalara, mobilyalara vb. bilinçli bir şekilde bakın.

Herkes kendisi için davranış kuralları türetmeli ve tanımlamalıdır. 5:48 ve 5:105 ayetleri bundan bahseder. Her şeyden önce hiçbir kişi, grup, yer, zaman, coğrafya, tarih ve kültür birbirinin aynısı değildir; her biri ilkelerini kullanarak kendi kurallarını yazmalıdır (5:48).

İkincisi, başkalarını kopyalamak ve taklit etmek işe yaramayacak ve sonuç vermeyecektir (5:105). Bu nedenle Adalet, Hürriyet, Merhamet ve Bilimin sabit, ebedi ve değişmez ilkelerinden esnek ve değiştirilebilir kurallar tasarlamak her neslin, toplumun, milletin, grubun ve bireyin hakkı ve görevidir. Önceki nesillerin çalışmalarına güvenmek akademik sahtekârlık, entelektüel iktidarsızlık ve bilişsel bozulmadır; komşu öğrencinin cevaplarını kopyalayarak sınav sırasında kopya çekmek gibidir. Ancak bu komşu öğrenciler farklı bir çağda yaşıyorlardı ve farklı soruları vardı ve cevaplarını kopyalamak aptalca, beyhude, dürüst olmayan ve aşağılayıcıdır.

Müslümanların adaleti tesis etmek için sistemli bir teori, yöntem ve zihniyetle düşünmesi gerekir. Suç, ceza ve önleme birbirinden ayrılmış ve bağlantısız değildir; onlar aynı sistemin parçalarıdır; bu nedenle bireyler ve gruplar cezalandırmaya değil, suçların önlenmesine odaklanmalıdır. Politikacıların ve din alimlerinin kaprisleri adalet değildir; politikacılar ve din alimleri adalet getirmez. Politikacılar ve din âlimleri, ceza aracını kazançları için kullanmak isterler; önleme umurlarında değil.

95% önleme ve %5 ceza, adalettir. 5% önleme ve 95% ceza, kapristir.

Ben adaleti seçtim ve seçiyorum, kaprisi değil. 2: 111… De ki: "Eğer doğruysanız, kanıtınızı gösterin!"

25:30. Ve Elçi diyor ki: “Rabbim! Elbette kavmim bu Kuran'ı hiç dikkate alınmayacak bir şey yaptı."

-İman isteyen münafık

Not: Bu yazı, “Islam: Justice or Caprice?” yazısının (link) Google Translate ile yapılmış tercümesidir. Tercüme hataları vardır, anlaşılmayan fikirler için İngilizce yazıya bakmak lazım. Yazılanlar hakikat değildir, hipotezdir. Yani mutlak doğruluk iddiası yoktur, ve hataları mevcuttur. Karşı delilleri seviyorum ve bekliyorum. Ama karşı duyguları umursamıyorum. Delillerle çürütün, duygularla değil. 25:77 duanız yoksa, ehemmiyetiniz de yoktur diyor; bu sözü, deliliniz yoksa, ehemmiyetiniz yoktur diye anlıyorum. Saygılar.


author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar