Header Ads Widget

test banner

İslam: İlkeler mi Emsaller mi?


Bilimde, fenomenlerin sonsuzluğu ve emsallerin çokluğu birkaç temel ilkeyle açıklanır. Böylece, bilim adamları yüzyıllar boyunca farklı doğa olayları hakkında çalıştılar ve düşündüler ve modellerinde ortak noktalar buldular. Farklılıklar değil, ortak yönler. Her fenomen için ayrı yasa değil, tüm fenomenler için ortak ilkeler. Örneğin, uzay ve zaman simetrisini tanımlayan Noether'in teoremi vardır. Bu teoremde, zamanın simetrisi enerjinin korunumu yasasını verir ve uzayın simetrisi doğrusal ve açısal momentumun korunumu yasalarını verir. Örneğin, ikinci hareket yasası (F=Δp/Δt) düşen elmanın, Ay'ın hareketini, dönen arabanın, uçan kuşun vb. hareketini tanımlar; bu nedenle, her olay için yeni yasa icat etmeye gerek yoktur.

Mevcut Müslümanların zihinleri ayrıntılar, önemsiz şeyler, emsaller, kişiler, menkibelerle boğulmuş durumda; Müslümanlar dağınık hale gelmiş; zihinleri birbiriyle bağlantılı olmayan olaylarla doludur; zihinleri, düzeni, sıralaması, öncelikleri ve sınıflandırması olmayan bir çöp yığını gibidir. Örneğin Müslümanlar sakalın önemini, yokluğunu ve mevcudiyetini Sünnete bağlılık olarak tartışırlar. Sakal sünnettir ama sakal bir zorunluluk değildir, sakal öncelik değildir, sakal öncelik değildi, sakal öncelik olmayacaktır. Fikirleri tartışan büyük beyinler, olayları tartışan ortalama beyinler ve insanları tartışan küçük beyinler hakkında bir alıntı vardi.

Dolayısıyla günümüzde Müslümanlar, fikirleri değil, insanları ve olayları tartışan çok küçük kafalılar. Fikirler, olaylar ve insanlar, ilkeler (principles), emsaller (precedents) ve kişiler (persons) olarak yeniden ifade edilebilir.

Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi İlkeleri, İslam olarak adlandırılır. İlkeler zamansız, zaman ustu, evrensel ve küreseldir. Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi İlkeleri Tanrı'nın Adlarıyla bağlantılıdır: Adil (Adl), Rabb, Şefkatli (Rahīm), Bilen (Alim).

Emsaller Müslümanlığın tarihidir, ancak emsaller İslam tarihi değildir. Kişiler Müslümandır ve kişiler İslam değildir. Öyleyse İslam ile Müslümanlık arasında net ve kalın bir çizgi çizelim: İslam ilkeler, harita ve plandır; Müslümanlık emsaller, kişiler, harita kullanım uygulamaları ve planın uygulama eylemleridir. İslam Müslümanlığa eşit değildir; Müslümanlar İslam'a eşit değildir. İslam, Adalet artı Özgürlük artı Merhamet artı Bilgi'ye eşittir. Müslümanlar, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve İlim ilkelerini uygulamaya çalışan kusurlu kişilere eşittir.

Makalenin başında, sınırsız sayıda olguyu açıklayan sınırlı ilkeler hakkında bahsedildi. Benzer şekilde, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilimin dört ilkesinin kısmen veya tamamen yokluğu veya varlığı, sınırsız sosyal fenomeni ve sonsuz sayıda insan etkileşimini açıklar. Bu nedenle, söz konusu sakal vakasında şu soruyu sormalıyız: "Sakalın varlığı veya yokluğu kişiyi daha adil, daha özgür, daha şefkatli, daha bilgili kılıyor mu?" Soruyu dürüstçe cevaplamalı ve sakal fikrini öncelikler hiyerarşisine koymalıyız.

İnsanlar, genel ilkeleri belirli durumlara, belirli yerlere ve somut zamanlara uygulayarak yaşamlarını tasarlamak zorundadır, ancak emsalleri kopyalayarak ve kişileri taklit ederek değil. Emsaller ve kişiler ilkelere işaret eder; tümevarımlı akıl yürütmenin bir örneğidir; tikelden genele gitmek; Nursi bunu Yirmi Beşinci Sözünde açıklamıştır. Kuran'daki peygamberlerin tüm hikayeleri yalnızca tarihsel emsaller değildir; evrensel inanç, bilgi, hareket, faaliyet, adalet, şefkat, özgürlük, diyalog, affetme vb. ilkelerini gösteriyorlar.

Örneğin, dört kuşun (2:260) ve parçalanmış dağın (7:143) hikayeleri, inancın doğal fenomenleri incelenerek sınanması ve güçlendirilmesi gerektiğinin ilkesini gösterir. İsimleri (2:31), dilleri (27:16), sanatı ve teknolojiyi (34:10) öğrenme hikayeleri, bilgi ve öğrenmenin ilkelerini gösterir. Mısır'dan çıkış (2:50), göç (hicret) (2:218) ve seyahat (12:109, 22:46, 30:9, 30:42, 32:26, 35:44, 40:21, 40:82, 47:10) hareket, faaliyet ve özgürlüğün ilkelerini gösterir.

Firavun (7:104, 7:105, 7:106) ve Nemrut (2:258) gibi diktatörlerin baskı ve zulmüne karşı muhalefet hikayeleri anlatarak adalet ilkesini gösterir. Yusuf'un hapsedilmesiyle ilgili hikaye (12:3) sebat, bağışlama, şefkat, bilgi ve özgürlük ilkelerini gösterir. Yusuf'un bağışlaması özgürlüğüdür çünkü intikam geçmişin hapishanesidir, affetmek özgürlüktür ve bağışlama gelecegin teminatıdır. "Söyle" ve "söyledi" emir ve kelimelerinin bulunduğu tüm ayetler diyalog, dinleme ve konuşma ilkelerini anlatır; bize uygarlığın ve kültürün ancak diyalog yoluyla mümkün olduğunu söylüyorlar.

Bu nedenle isimler ve yerler önemli değil; önemli olan ilkeler, zihniyetler, ve alışkanlıklardır. Kuran tarihi öğretmek için indirilmedi; Kuran'ın zihniyeti değiştirmek için indirildi; Kuran'ın Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilim ilkelerini belirledi. Kuran geçmişte ve bir yerde ne yapıldığını söylemez; Kuran şimdi ve burada benim ne yapmam gerektiğini söylüyor.

Bilimde, verileri temsil etmenin, analiz etmenin ve anlamanın bir yolu vardır; buna grafik denir. Bir grafikte veri noktaları çizilir, ardından çizgi çizilir ve bu çizgi, yasaları ve kuralları türetmek ve tanımlamak, enterpolasyon yapmak ve tahmin etmek, yeni ufuklar ve yeni bakış açıları açmak, yeni sorular sormak ve yeni cevaplar aramak için kullanılır. Bu veri noktaları, emsaller ve kişilerdir ve çizgi, ilkedir.


Her veri noktasının kendi koordinatları vardır; her bir emsal ve her insanın kendi önemi ve konumu vardır. Ancak bir veya iki veri noktası çizgiyi çizmek için yeterli değildir ve benzer şekilde bir veya iki emsal ve kişi ilkeyi türetmek ve tanımlamak için yeterli değildir. Bilimde, veri noktalarının niceliği ve niteliği, en uygun çizgi için büyük önem taşır ve aynı şekilde, kendi ilkelerimizi türetmeyi ve tanımlamayı seçtiğimiz kişiler ve emsaller son derece önemlidir.

Tüm veri noktalarının, hata çubukları (error bars) ile temsil edilen belirsizlikleri vardır; benzer şekilde, emsaller ve kişiler, tarihsellikleri ve yerel sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamda yerleşik olmaları düşünülebilecek hata çubuklarına ve belirsizliklerine sahiptir. Burada söylemeye çalıştığım şey, veri noktalarının önemli olduğu, ancak çizginin daha önemli olduğu; emsaller ve kişiler önemlidir, ancak ilkeler daha önemlidir.


Yeni fenomeni tahmin etmek için çizgi (best-fit line) çizilmeli ve benzer şekilde ilkeler mevcut koşullara ve gelecekteki durumlara uyarlanmalı ve tahmin edilmelidir. Eski veri noktalarını körü körüne kopyalamak aptalca, cahil ve çok tehlikelidir çünkü gerçeği yansıtmaz ve tanımlamaz. Mevcut veri noktaları, sanallıktan ve geçmişten değil, gerçeklikten ve bugünden gelmelidir. Günümüzde Müslümanlar gerçekte yaşamıyorlar; hain siyasi liderler ve ihanetçi din bilginleri tarafından tasarlanan sanallıkta yaşıyorlar.

Müslüman dünyanın şu anki gerçekliği, Müslüman dünyanın olmadığıdır; Müslüman medeniyeti yok; Müslüman kültürü yok; ancak yirminci yüzyılın başında vefat eden geçmiş dünyanın, medeniyetin ve kültürün kalıntıları var. Müslümanlar artık harabelerde yaşıyorlar ve harabeleri terk etmek zorundalar. Nasıl? Kişilere değil, emsallere değil ilkelere bağlı kalarak ve bunlara uyarak.

Emsaller ve kişiler tam resmi göstermez; onlar sadece pikseldir. Emsaller ve kişiler enterpolasyona ve ekstrapolasyona imkan vermez. Emsaller ve kişiler geçmiştir; mevcut değiller ve gelecek değiller. İlkeler resmin tamamını gösterir; ilkeler enterpolasyona ve ekstrapolasyona imkan verir. İlkeler bugünü ve geleceği yönetir ve tasarlar.

İnsan beyninin kapasitesi sınırlıdır ve çalışma oranı düşüktür; çok sayıda emsal ve kişi ile çalışamaz; sınırlı sayıda ilkeye ihtiyaç duyar. Çok fazla bilgi felce neden olur ve bu nedenle basit ve uygulanabilir ilkeler dinlerin yolu ve yöntemiydi. Emsallerin ve kişilerin bilgilerinin genişlemesi, patlaması ve kontrol edilemez hacme şişirilmesi somut ve olumlu eylemlere yol açmaz, ancak çıkmaza ve verimsiz pasifliğe yol açar. Az ve basit ilkelere, yönetilebilir hacme ve eyleme geçirilebilir düzeye kadar daralma, yoğunlaşma, sıkıştırma ve bilgi yoğunlaştırması, faaliyet, üretim ve gelişmeye yol açar.

Tam bilgiye sahip olmadan hareket etme yeteneği, ilkeleri bilmeye ve uygulamaya bağlıdır; gerçek ve idealize edilmemiş yaşamda insanlar hiçbir zaman tam bilgiye sahip değildir; her zaman belirsizlik vardır. Yeni durumlar ve yeni sorunlar, emsalleri kopyalayarak ve kişileri taklit ederek anlaşılamaz ve çözülemez; anlamak ve çözüme ulaşmak için ilkeler uygulanmalıdır.

Nursi, Yirmi Beşinci Sözde, Kuran'ın ebedi olduğunu ve dünya yaşlandıkça Kuran'ın gençleştiğini yazdığında, büyük olasılıkla Adalet, Özgürlük, Merhamet, Bilim ilkelerinin sonsuzluğuna atıfta bulundu. Bu ilkeler, ayetlerin altı bin iki yüz otuz yedi (6237) veri noktasının toplamından türetilmiş çizgilerdir. Veri noktalarını degil, onların netice verdigi çizgileri görmek lazım. Pikselleri degil, resmi görmek lazım. Tikel harfleri degil, genel öyküyü okumak lazım.

Ağaçları degil, ormanı görmek lazım.

 “H, t, r, e, m, o” harfleri, ayrık, bağlantısız ve sırasız ise anlamsızdırlar. Ancak onları sıraya koyup aralarında “m, o, t, h, e, r” bağlantıları kurduğumuzda mantıklı ve anlamlı hale gelirler. Dolayısıyla anlam ve amaç getiren, parçaların toplamıdır, parçalar arasındaki bağlantılardır ve parçaların düzenidir.

Aynı şekilde, emsaller ve kişiler de kendi başlarına ve kendi içlerinde çok az anlam taşır.

Emsallerin ve kişilerin bütünlüğü, aralarındaki bağlantılar, sıralama ve sınıflandırma, onları anlamlı kılar, ve bu anlam ve modele ilke denir. Tek harfler, tek veri noktaları, tek emsaller, tek kişiler anlam vermek için yeterli değildir. Dolayısıyla savaşla ilgili yaklaşık iki yüz ayeti seçip bunlarla sınırlayanlar, diğer altı bin veri noktasını görmezden geldikleri için çarpık ve dengesiz bir tabloya kavuşuyorlar. Veri noktalarının 97%'sini atacak, görmezden gelecek ve ihmal edecek kadar aptaldırlar; vay onlara.

Astronomide yıldızlar ve takımyıldızlar vardır. Yıldızlar fiziksel ve maddi nesnelerdir ve takımyıldızlar onlara anlam veren hayali çizgiler, şekiller ve bağlantılardır. Aynı şekilde Kuran ayetleri, emsaller ve tarihin şahsiyetleri de yıldızlar ve noktalar gibidir; aralarında bağlantılar kurmalıyız; çizgileri ve anlamı elde etmek için onları düzenlememiz gerekir.

Entelektüel referans noktası ve ahlaki koordinat sistemi seçimine bağlı olarak (kutupsal koordinat sistemi, Kartezyen koordinat sistemi); zihniyetin geometrisine bağlı olarak (Öklid dışı geometri, Öklid geometrisi); toplum zihniyetinin topografyasına bağlı olarak, bir projeksiyondaki düz çizgi başka bir projeksiyonda eğimli olabilir (Mercator projeksiyonu). Bu, her bireyin ve her grubun farklı ve çeşitli olacağı anlamına gelir. Benzer olabilir, ancak kesinlikle farklı ve çeşitlidir. Ve farklılıklar ve çeşitlilik bir tehdit olarak görülmemeli, ancak farklılıklar ve çeşitlilik zenginlik olarak anlaşılmalıdır (30:21, 30:22, 49:13).

Ancak, kişilerin ve emsallerin çokluğu, ilkelerin birliğine meydan okumaz ve onu inkar etmez. Örneğin Güneş, protonlardan, nötronlardan, elektronlardan ve fotonlardan oluşur. Ayrıca bizler de protonlar, nötronlar, elektronlar ve fotonlardan oluşuyoruz. Güneş ile bizler arasındaki boyut, yapı ve işlev farklılıkları, ikimizin de protonlardan, nötronlardan, elektronlardan ve fotonlardan oluştuğumuz gerçeğini değiştirmez. Benzer şekilde, bireysel ve aile ölçeğinden başlayarak küresel örgütler ölçeğine kadar uzanan tüm zihinsel ve sosyal yapılar ve örgütler, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilim gibi az ve basit ilkelerle tasarlanmalıdır.

Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi İlkeleri sosyal organizasyonların her seviyesinde mevcut olmalıdır. Örneğin, resim kırıldığında ve parçalandığında, her bir parça bilginin yalnızca kendi bölümünü tutar, ancak kırık ayna parçaları ve bir hologramın parçaları resmin tamamını gösterir. Bu, her pikselin ilgili bilgileri içerdiği anlamına gelir. Aynı şekilde, her birey Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkelerine sahip olmalı ve sosyal örgütleri oluşturan bireyler, örgütün gelişiminde eşit rol almalıdır. Her bir parça ve piksel bütünün bilgisini içerdiğinde, bireyler ve kuruluşlar aynalar ve hologramlar gibi olmalıdır çünkü resimler dağıldıktan sonra bilgi kaybeder. Bu anlamda ilkeler, resimler değil, hologramlar gibidir; ilkeler parçalanamaz; ilkeler, sosyal organizasyonun her parçasında ve tüm parçalarında mevcut olmalıdır.

Bir kişinin bilinçli yaşam süresinin ortalama süresi, yaklaşık olarak yirmi bin (20000) güne eşittir (elli altmış yıldır). Bu, bir kişinin yirmi bin versiyonu olduğu anlamına gelir; yirmi bin veri noktası var. Bir insandaki günlük değişimler küçük ve gözlenemez olsa da, yirmi bin günün birikimli değişimi muazzamdır. Bu nedenle, bir kişiyi onlarca veya yüzlerce gün temelinde yargılamak ve değerlendirmek akıllıca değildir çünkü veri noktalarının çoğu eksiktir. Değerlendirme, muhakeme ve karar vermek için en az binlerce veri noktası olması gerekir.

 Eksik verilerden erken ve pişmemiş sonuçlar ve kararlar veren bilim adamlar, sahtekarlık olarak etiketlenir ve bu nedenle kendi veri ve yöntemlerinde eksikliklere ve zayıflıklara dürüstçe işaret etmek zorundadırlar. Benzer şekilde, eksik ve şeffaf olmayan veriler üzerine inşa edilen evlilikler, arkadaşlıklar, ilişkiler, toplumlar ve organizasyonlar sıklıkla kırılgan ve verimsiz olduklarını kanıtlamaktadır. Bu nedenle, bilgi ve gücün paylaşılması, hem dikey hem de yatay yönde serbest ve şeffaf veri akışının sağlanması, organizasyonun dolaşım sistemi için açık, hesap verebilir ve kontrol edilebilir mali arterler ve damarlar inşa etmek, eksikliklerin dürüst ve ayrıntılı olarak açıklanması kendi verilerindeki ve yöntemlerindeki zayıflıklar, aileler gibi mikro örgütlerin ve milletler gibi makro örgütlenmelerin hayatta kalma ve homeostazının koşullarıdır.

Bir grafikteki çizgilerin her birinin bir eğimi (gradyan) vardır ve bu gradyan, pozitiften negatife veya tersi yönde değişebilir. Kişinin hayatındaki günler veri noktalarıdır ve bu veri noktaları, kader ve karakter çizgisini oluşturmak için kullanılır. Varsayalım ki, çizginin eğimi pozitifse, o zaman kişi iyidir ve cenneti hak eder, oysa eğim negatifse, o zaman kişi kötüdür ve cehennemi hak eder. Gradyanı pozitif yapmak için her yeni günün bir önceki günden daha iyi olması gerekir. Her yeni gün dünden daha kötüyse, eğim negatif olur.

Şimdi bu fikri, Maslamah ibn Habib (Musaylimah olarak da bilinir) ve Ikrima ibn Amr ibn Hişam'ın hayatlarına bakmak için kullanalım. Maslamah için, çizginin eğimi başlangıçta pozitifti, ancak sonra negatife döndü. Ikrima için başlangıçta gradyan negatifti, ancak daha sonra pozitif hale geldi.

Bu ve benzeri grafiklerden çizgiyi çıkarabilir ve kişinin gelişiminin vektörünü söyleyebiliriz. Böylece, Nursi'nin Yirmi Dördüncü Sözde açıkladığı gibi, sonsuz ve ebedi Cehennem ve Cennet bu sonlu ve zamansal yaşamın cekirdeğinden çıkar çünkü niyetler ve alışkanlıklar geleceğin tahminleri ve ekstrapolasyonudurlar.

Çizginin son kısmı son derece önemlidir çünkü yirmi bin gün boyunca alışkanlıklar oluşur ve bu alışkanlıkların bütünlüğü bir kişinin karakterini ve kaderini oluşturur. Çizginin eğimi bir karakter ve kader olarak düşünülebilir. Pozitif karakter gradyanı yukarı doğru Cennet'e ekstrapole edilir ve karakterin negatif gradyanı aşağı doğru Cehenneme ekstrapole edilir.

Maslamah ve Ikrima'nın çizgilerine baktığımızda, Maslamah'ın çizgisinin JFCK ekseninde pozitif ve sıfırın üzerinde olduğunu ve Ikrima'nın çizgisinin JFCK ekseninde negatif ve sıfırın altında olduğunu görebiliriz. Bu, mevcut konumun çok az öneme sahip olduğunu ve gelişimin yönü ve vektörünün, büyümenin pozitif gradyanının çok daha önemli olduğunu göstermektedir.

Ayet 5:56, ilkeler, emsaller ve kişiler arasındaki düzeni, önceliği ve hiyerarşiyi gösterir. İlk olarak, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkeleri Tanrı'nın İsimleri olduğu için Tanrı'dan bahsedilir. İkinci olarak, Messenger'dan bahsedilir çünkü Messenger'ın yaşamı, ilkelerin uygulanması için emsal teşkil eder. Son olarak, kişilerden bahsedilir: iman edenler; yani inancı bir süreç ve yolculuk olarak, pozitif gradyan çizgiye sahip yirmi bin veri noktası olarak görenler. İnanç tek bir veri noktası değildir; inanç, tüm veri noktalarının toplamı ve bunların pozitif eğimidir. İnanç, her gün bir kelime iken yirmi bin kelimeden oluşan bitmemiş bir kitaptır ve her iyilik o kelimedeki bir harftir. Ayet 5:56 bize ilkelerin birincil olduğunu ve emsaller değil, kişiler değil ilkelerin öncelik olduğunu söyler.

Ayet 6:33 aynı zamanda ilkelerin emsaller ve kişiler üzerindeki önemini gösterir. Orada, yaşam tarzları ve alışkanlıklarıyla uyumsuz olduklarını düşündükleri için ilkeleri reddeden insanlar hakkında yazılmıştır. Burada, bir insanların diğer insanların yaşam tarzlarını ve alışkanlıklarını değiştirmediği, ancak ilkelerin yaşam tarzlarını ve alışkanlıkları değiştirdiği fikrini alabiliriz. İnsanlar gelir ve gider, yükselir ve düşer, doğar ve ölür, yaklaşır ve ayrılır; ama ilkeler burada ve şimdi, her zaman bizimle; ilkeler asla terk etmez ve bize ihanet etmez; Kutup Yıldızı gibi rehberlik eden ilkelerdir, kişiler ve emsaller değildir.

Şu anda Müslümanlar ya kültürel Müslümanlardır ya da kitap Müslümanlarıdır ya da her ikisinin birleşimidir. Kültürel Müslümanlar inançlarını miras aldılar; kitap Müslümanları inançlarını inşa etme sürecindeler. Kültürel Müslümanlar, sızdıran bir çatıya ve düşen duvarlara sahip, sıhhi tesisatsız, elektriksiz, modern hijyen standartlarına uymayan beş yüz yıllık bir binayı miras aldı. Kültürel Müslümanlar, deprem hasarından korunmayan, yangına dayanıklı malzemelersiz insa edilen, çevre dostu teknoloji yok, ısı yalıtımı yok, kadınlara yer yok, kütüphane yok, ofis odası yok, atölye odası yok, sanat odası yok, daha fazla oda ve kat ekleme imkanı yok, bahçe vs. yok bir binayı miras aldı.

Kitap Müslümanları sıfırdan yeni binalar ve yeni şehirler inşa etmeye çalışıyorlar, ancak mimari ve şehir planlaması hakkında hiçbir bilgileri yok; yalıtım, sıhhi tesisat, kablolama vb. konularda bilgisizdirler.

Hangi grupta olmak istiyorum? Elbette, emsallere uyan kültürel Müslümanlar ve ilkeleri görmezden gelen ve ihmal eden kişiler değil, ilkelere öncelik veren kitap Müslümanları grubunda olmak istiyorum. Kitap Müslümanları açık çayırlarda, rüzgarlara, karlara, yağmura, doluya, gök gürültülerine, şimşeklere ve diğer her şeye açık olsalar da, yeni bir şeyler inşa etme şansları ve yerleri var, kültürel Müslümanlar ise harabe halinde yaşamaktan memnundur.

O beş yüz yıllık eski ev benim evim değil, ama benim hapishanem ve ondan kaçıyorum. Bir haritam var ve bir planım var; buna Kuran denir. Kendime yeni bir ev inşa etmek için yeni bir yere gidiyorum. Bu yeni evin mimarisi Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkeleridir.

Önceki evlerin emsallerini kopyalamayacağım; kültürel Müslümanların şahsiyetlerini taklit etmeyeceğim.

Çoğu Müslüman için, veri noktaları, grafik çizgileri, gradyan, uzay ve zaman simetrisi, Öklid dışı geometri, Mercator projeksiyonu, homeostasis vb. gibi fikirler ve kavramlar sindirilemez entelektüel yiyecekler olacak, tükürmek veya kusmak isteyecekler. Ancak Nursi, akılsız zombiler (mezar-ı müteharrik) için yazmıyordu. Nursi gelecek nesiller için yazıyordu. Aynı şekilde çağdaşlarım için değil kendim ve çocuklarım için yazıyorum. Çocuklarımın, siyasal İslamcıların teşvik etmeye bu kadar istekli oldukları Orta Çağ ve Orta Doğu İslam versiyonunda yaşamalarını istemiyorum.

Yazılarım yanlışsa, yanlış hipotezler gibi teorileri düzeltmek için basamak taşları olduğu anlamına gelir.

Ben emsalleri değil, kişileri değil, ilkeleri seçtim ve seçiyorum.

2: 111… De ki: "Eğer doğruysanız, kanıtınızı gösterin!"

25:30. Ve Elçi diyor ki: “Rabbim! Elbette kavmim bu Kuran'ı hiç dikkate alınmayacak bir şey yaptı."

-İman isteten münafık

Not: Bu yazı, “Islam: Principles or Precedents?” yazısının (link) Google Translate ile yapılmış tercümesidir. Tercüme hataları vardır, anlaşılmayan fikirler için İngilizce yazıya bakmak lazım. Yazılanlar hakikat değildir, hipotezdir. Yani mutlak doğruluk iddiası yoktur, ve hataları mevcuttur. Karşı delilleri seviyorum ve bekliyorum. Ama karşı duyguları umursamıyorum. Delillerle çürütün, duygularla değil. 25:77 duanız yoksa, ehemmiyetiniz de yoktur diyor; bu sözü, deliliniz yoksa, ehemmiyetiniz yoktur diye anlıyorum. Saygılar.


author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar